Referències Toni Griera: Laboratori de rehabilitació edificatoria

INTERVENCIONS EN EDIFICIS

1.- Eclesiàstics a Barcelona:

Catedral de Barcelona
Estudis parcials

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Catedral de Barcelona

Encàrrec: Informe dels pinacles i les torres de la catedral

Intervencions:

 • Agulla del Cimbori de la Catedral de BCN: Aixecament cartogràfic i prediagnosi consistent en la detecció i situació de les afectacions per oxidació dels elements petris constituents de la mateixa
 • Torres de la Façana de la Catedral: Aixecament cartogràfic i estudi de l’estabilitat de les seves pinacles. Recàlcul i proposta de solucions correctores a la inestabilitat dels mateixos.

Plaça de la Catedral, Barcelona

 

Santa Maria del Pi, Barcelona
Estudis per geometria deformacional

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Santa Maria del Pi BarcelonaEncàrrec:Estudi deformacional de l’estat de l’estructura de l’església de Santa Maria del Pi

Intervencions:

 • Aixecament cartogràfic deformacional de l’Església Gòtica de Santa Maria del Pi. Obtenció de caigudes dels estreps i de desplaçaments axials horitzontals dels arcs principals. L’estudi deformacional va detectar diferents desplaçaments entre els estreps nord i sud dels arcs principals. Es va contemplar aquesta circumstància en els recàlculs, per elements finits, ajustant-se els paràmetres utilitzats fins a la convergència entre les deformacions teòriques amb les reals. Recàlcul que correspon a l’estat real de l’edifici.

Plaça del Pi, nº7, Barcelona

Castell de Penyafort, Els Monjos
Estudis diversos, diagnosi i projectes

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Castillo de Penyafort Els Monjos

Encàrrec: Diagnosi estructural projecte executiu de reforma de les cobertes i l’ala oest

Intervencions:

 • Informe de l’estat de la coberta i planta primera a causa del seu col·lapse parcial.
 • Projecte de nova coberta contemplant la seva col·laboració en la consolidació parcial de l’edifici. Anàlisi completa de l’ala de ponent del conjunt: Aixecament cartogràfic deformacional, diagnosi, caracterització resistent i recàlculs de: a) Sòl – Fonamentació, b) Estructura Vertical murs de càrrega, c) Estructura Horitzontal arcs i voltes, i d) Estructura retenedora de Empentes Horitzontals , tirants i contraforts.
 • Redacció del projecte de consolidació.

Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

 

 

Pedestal a Santa Maria del Pi
Projecte de recuperació de pedestal romà

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura recuperacio pedestal roma santa maria del pi

Encàrrec Projecte de recuperació de pedestal de l’estàtua de Calpurni, llibert de la Barcino del S.II d.C.
Intervencions:

 • El pedestal estava reutilitzat com a fàbrica en els fonaments de l’església de Santa Maria del Pi, ubicat en el brancal dreta del la porta principal.
 • Donades les seves dimensions, per garantir l’estabilitat del mur de façana d’altura uns 20 m, es va plantejar un posttesat que, via fregament, fos capaç de mantenir l’equilibri de la zona de mur volat durant les operacions d’extracció del pedestal i restitució del mur .
 • Actualment està exposada a l’antic fòrum romà, muntanya tabor, al costat de les restes del Temple d’August.

Plaça del Pi, nº7, Barcelona

2.- Eclesiàstics a altres ubicacions:

Palau Prioral de Monistrol de Montserrat
Diagnosi i recàlcul de palau gòtic

 

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Palau Prioral de Monistrol de Montserrat

Encàrrec: Estudi dels paràmetres mecànics de l’estructura del Palau Prioral de Monistrol de Montserrat

Intervencions:

 • Anàlisi completa de l’edifici que inclou un claustre gòtic.
 • Aixecament cartogràfic deformacional.
 • Diagnosi i Caracterització resistent
 • Recálculs de:
  • Sòl – Fonamentació
  • Estructura Vertical murs de càrrega i arcs
  • Estructura Horitzontal forjats unidireccionals de biguetes de fusta.
 • Concloent aquestes anàlisis amb la redacció del projecte de consolidació per al nou ús.

Carrer del Pont amb la plaça de Carles Amat, nº2, Monistrol de Montserrat
(Bages)

 

Església de Santa Maria de Sales
Estudis diversos de consolidació estructural

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Esglesia de Santa Maria de SalesEncàrrec: Estudi de l’estat estructural d’església d’una sola crugia, amb nau romànica i absis gòtic, edificada sobre una vilae romana i amb frescs gòtics interiors a la nau.

Intervencions:

 • Estat estructural precari amb tres esquerdes, que denoten ròtules plàstiques en la volta de canó rebaixada, i importants caigudes dels murs. Diferents estudis de consolidació estructural.
 • Reforç de l’estrat superior antròpic del sòl mitjançant injeccions.
 • Estudi de atirantat i fonamentació superficial
 • Estudi de atirantats sense afectació a terra
 • Substitució funcional dels contraforts per uns de major eficàcia resistent . Els diferents estudis són conseqüència de diferents restes arqueològiques singulars i el descobriment de pintures gòtiques de valor històric.

Cementiri de Viladecans
(Barcelonès)

 

 

 

2.- Edificacions civils:

Masia de Can Rull, Sabadell
Rehabilitació integral i exteriors

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Masia de Can Rull Sabadell
Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Masia de Can Rull Sabadell

Encàrrec: Rehabilitació integral de Masia del sXIII i els seus annexos incloent l’adequació d’exteriors per a la seva integració al Parc de Catalunya

Intervencions:

 • Aixecament cartogràfic deformacional, prediagnosi i Projecte Bàsic.
 • Diagnosi, Caracterització resistent i Recálculos de:
  • Sòl – Fonamentació
  • Estructura Vertical murs de càrrega i arcs en servei i recuperats
  • Estructura Horitzontal forjats unidireccionals de biguetes de fusta
 • En conclusió aquestes anàlisis amb la Redacció del Projecte Executiu de consolidació per al nou ús i execució parcial d’obres.

Parc de Catalunya, Sabadell (Vallès Occidental)

 

Masia de Can Ramoneda, Rubí
Subtítol: Rehabilitació integral del conjunt

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Masia de Can Ramoneda Rubi

Encàrrec: Rehabilitació integral de la Masia Can Ramoneda, annexos, celler, paller i era, conjunt originari del SXII

Intervencions:

 • Aixecament cartogràfic deformacional, prediagnosi i Projecte Bàsic.
 • Diagnosi, Caracterització resistent i Recálculos de:
  • Sòl – Fonamentació
  • Estructura Vertical murs de Càrrega
  • Estructura Horitzontal forjats unidireccionals de biguetes de fusta
 • En conclusió aquestes anàlisis amb la Redacció de projectes executius de consolidació per als nous usos i execució parcial d’obres.

Camí de Sant Muç,  Rubí (Vallès Occidental)

 

Casa Museu Domènech i Muntaner
Projecte de pre-diagnosi de l’estat de l’edifici

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Casa Museu Domenech i Muntaner

Encàrrec: Prediagnosi i informe estructural de l’edifici

Intervencions:

 • Aquest edifici va ser construït pel mateix arquitecte per a la seva domicili particular l’any 1918, actualment se li dóna un ús de museu. A causa del trencament i desplaçament vertical d’unes revoltons del sostre de planta baixa, es va realitzar una prediagnosi visual i aixecament per cartografia deformacional, amb l’objectiu de determinar els sistemes o subsistemes constructius-estructurals, que pel seu estat o danys, requerien de un nivell superior d’anàlisi.

Xamfrà dels carrers Riera Buscarons i Riera Gavarra, Canet de Mar
(Maresme)

 

 

Can Casas, el Bruc
Estudi estructura vertical i forjat sota coberta

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Can Casas el BrucArquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Can Casas el Bruc Encàrrec:
Diagnosi, Recàlcul i avantprojecte de consolidació de l’estructura vertical i últim forjat de l’Ajuntament del Bruc. edifici Modernista

Intervencions:

 • L’Ajuntament vol saber la possibilitat d’implantar un museu en el forjat sota coberta, antiga cambra d’aire de l’edifici.
 • Nivell local Diagnosi, recàlcul i projecte de consolidació del forjat
 • A nivell global implica incrementar les sol·licitacions en aproximadament un 1,33. S’imposa una diagnosi i recàlcul de l’estructura vertical, murs de càrrega, i fonaments. Es va iniciar l’estudi amb campanya d’inspecció i anàlisi pel mètode PID dels murs heterogenis de bitlles petris i ceràmica. Aquests resultats, tensions admissibles, es comparen amb els obtinguts amb els càlculs. Permetent així conèixer la viabilitat estructural de la proposta i, si escau la sobrecàrrega admissible per a ús de Museu

Carrer Bruc del Mig, nº55, del Bruc (Anoia)

Pont Nou de Manresa
Diagnosi estructural

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Pont Nou de Manresa

Encàrrec: Diagnosi estructural de pont gòtic originari del segle XIV

Intervencions:

 • L’objectiu de la diagnosi era analitzar l’estat actual del pont atenent les seves afectacions i danys, per determinar el seu origen i grau. La inspecció es va realitzar visualment inventariant les alteracions per tipologies i determinant, si s’escau, necessitat i mètode de les intervencions que es recomanaven realitzar.

Pont Nou de Manresa (Bages)

 

 

Sant Felip Neri
Estudi previ per a la rehabilitació

 

Arquitecte Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura Sant Felip Neri Encàrrec: Prediagnosi constructiva estructural

Intervencions:

 • Per la seva excepcional situació en el Barri Gòtic barceloní i per l’interès existent en la seva conservació integral per part de l’administració, es va rebre l’encàrrec: Estudi previ per a la Rehabilitació Estructural de l’edifici. Aquest es va desenvolupar per mitjans visuals i va consistir en l’anàlisi i avaluació dels elements constructius estructurals susceptibles de seguir en servei, amb o sense reforç, com a informació bàsica necessària per a la modificació del projecte existent (enderroc total excepte façanes) a un projecte de rehabilitació integral.

Carrer Sant Sever, 2-4 i Sant Felip Neri, 5, Barcelona
(Barcelonès)